“Semalt” Google analitik süzgüçleriniň esasy görnüşlerini hödürleýär

Google Analytics süzgüçleri, web sahypaňyzyň ähli sahypa görnüşindäki maglumatlary üýtgetmegiň we üýtgetmegiň ajaýyp usulydyr. Maglumatlary goşmak we aýyrmak we Google Analytics hasabatlaryňyzda maglumatlaryň nähili boljakdygyna hakyky üýtgeşmeler girizmek üçin ulanylyp bilner. Mundan başga-da, süzgüçler maglumatlary çig görnüşi deňleşdirilen görnüşe üýtgedilip, ulanyjylaryň isleglerine laýyk bolar ýaly maglumatlary üýtgetmäge kömek edýär. Netijede, internetde öz işiňizi ösdürmek üçin köp mümkinçilik alarsyňyz we Google Analytics bir sahypaly görnüşden süzgüçleri ulanyp biler, şeýlelik bilen sahypaňyzyň bökdençlik derejesi ep-esli peseler. Maglumatlar doly işlenip düzülenden soň, Google Analytics hasabyňyzyň UI hasabatlarynda iň soňky netijeleri görüp bilersiňiz.

Semalt” müşderi üstünlikleriniň dolandyryjysy Iwan Konowalow “Google Analytics” süzgüçleriniň esasy görnüşlerini aşakda suratlandyrýar:

Spambot süzgüji

Birinji kategoriýa spambot süzgüçidir. Iň fantastiki we ajaýyp görnüş, Görnüş sazlamalary sahypasynda barlamak aňsat. Munuň üçin administrator bölümine girip, Bot Filter opsiýasyny gözlemeli. Şol opsiýa basyň we ähli şübheli IP adresleri üçin süzgüç dörediň. Bu opsiýany ulanyp, möýlerden we botlardan dynýandygyňyza göz ýetiriň we penjiräni ýapmazdan ozal işjeňleşdirmek gutusyny belläň. Spambot süzgüçleri botlardan we möýlerden dynmaga we web sahypaňyzyň traffiginiň hilini üpjün etmäge kömek edýär.

Içerki IP-leri aýyryň

Başga bir wariant, içerki IP-leri we size şübheli görünýän ähli IP adresleri aýyrmaly. Muny Google Analytics hasabyňyzdan edip bilersiňiz. Hasaba giriň we Sazlamalary görmek opsiýasyny açyň. Bu ýerde sahypaňyz üçin täze süzgüçler döretmek üçin basmaly Filtr döretmek opsiýasyny görersiňiz.

Ilki bilen, täze süzgüç gurmak isleýärsiňizmi ýa-da öňki süzgüçleri sahypaňyza ulanmak isleýärsiňizmi. Bu karara geleniňizden soň, indiki wariant ýeterlik mukdarda süzgüçlere eýe bolmak we olary mümkin boldugyça köp sahypalara ulanmak. Filtrleri döredeniňizden soň, Saýlamak opsiýasyna basyň we indi olary sahypaňyza ulanmagyň wagty geldi. Bu aralykda, öňünden kesgitlenen süzgüçler bilen ýörite süzgüçleriň arasyndaky tapawudy bilmek möhümdir. Siziň aňsatlygyňyz üçin, deslapky süzgüçleriň süzgüçleri awtomatiki döretmek üçin ulanyp boljak şablonlaryň aýratyn görnüşleridigini aýtmak isleýäris. Başga bir tarapdan, ýörite süzgüçler, süzgüçleriňiz işjeňleşdirilmänkä sazlamalary üýtgetmäge we üýtgetmäge mümkinçilik berýär.

Her URL-i kiçi harp bilen mejbur ediň

Bu möhüm ädim we islendik bahadan ünsden düşürilmeli däldir. URL-leri baş harpdan kiçi harplara we Google Analytics-iň düzgünlerine laýyklykda sazlamalaryny sazlamaly. Dürli URL-leri bolan sahypalaryňyz köp bolsa, mümkin boldugyça gysga wagtda kiçi harplara öwürmeli. Gözleg motorynyň netijelerinde olary peseldýänçäňiz görkezmäň.

Jemleýji pikirler

Aboveokardaky sazlamalary düzedip, süzgüçleri şoňa görä ulananyňyzdan soň, web sahypaňyzyň traffigi ýokarlanyp başlar. Süzgüçler sahypa diňe şübheli ýa-da näbelli IP adresleri degen mahaly amala aşyrylmalydyr. Otherwiseogsam, bu süzgüçleri işjeňleşdirmegiň zerurlygy ýok.

mass gmail